Daraya Boutique โรงแรมเปิดใหม่ใจกลางเมือง

Daraya Boutique โรงแรมเปิดใหม่ใจกลางเมือง เกิดขึ้นจากครอบครัวโรจนะโชติกุล ที่ทำธุรกิจด้านโรงแรมมาก่อนอยู่แล้ว ซึ่งทางคุณรุ่งอรุณ โรจนะโชติกุล หรือคุณปุ้ย ทายาทคนโตของตระกูล ซึ่งเติบโตในประเทศนิวซีแลนด์และศึกษาต่อด้านการจัดการและการบริหารโรงแรมที่ เลส์ โรชส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์